Logga in på medlemssidorna!

 

 

 

 

dsc_0782.jpg

Kvinnojourerna

Skriv utSkriv ut

Kvinnojourerna har två parellella uppdrag. Det ena är att opinionsbilda och sprida kunskap, och det andra att erbjuda stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor och deras barn. Många av dem som får plats på kvinnojourernas boenden kommer via socialtjänsten.

Idag bedriver omkring 140 lokala kvinnojourer ett viktigt och betydelsefullt arbete för att stödja och hjälpa våldsutsatta kvinnor och deras barn. Drygt 60 av dessa föreningar är medlemmar i SKR.

Verksamheten på de lokala kvinnojourerna kan se olika ut. En del kvinnojourer har anställd personal, kontor och telefontider dygnet runt medan andra har avgränsade telefontider och enbart ideellt arbetande jourkvinnor.

Kvinnojourerna kan oftast erbjuda stödsamtal, rådgivning, skyddat boende och stöd i kontakterna med t.ex. Polisen, Socialtjänsten, familjerätten och rättsväsendet. All rådgivning är gratis, man får vara anonym och blir inte registrerad hos någon myndighet. Många kvinnor som får plats på jourernas skyddade boenden har dock fått den platsen via en initial kontakt med Socialtjänsten.

En stor del av kvinnojoursverksamheten vilar på de enskilda medlemmarnas frivilliga, ideella och oavlönade arbete. Jourkvinnorna har oftast mycket kunskap om mäns våld mot kvinnor och lång erfarenhet av att hjälpa kvinnor i kris.

De utvärderingar som gjorts av kvinnojourernas verksamhet visar att hjälpen är mycket uppskattad bland de stödsökande kvinnorna. De visar också att fler aktörer behöver ta sitt ansvar och också samverka med varandra för att säkerställa att våldsutsatta kvinnor får det stöd och skydd de behöver på både kort och lång sikt.

Bakgrund
De första kvinnojourerna öppnades 1978 - Alla Kvinnors Hus i Stockholm och Kvinnohuset i Göteborg. Bland annat bildades de som en reaktion på samhällets oförmåga att skydda kvinnor som utsattes för våld och övergrepp från närstående män. Tanken var också att ideella jourkvinnor skulle möta stödsökande kvinnor och kunna föra ett mer jämlikt samtal än vad myndighetspersoner kan göra.

Verksamheten växte snabbt under hela 1980-talet och 1984 bildades Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige, Roks. I oktober 1996 valde sexton kvinnojourer att lämna Roks och bilda Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR. SKR bytte 2009 namn till Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR.