Logga in på medlemssidorna!

 

 

 

 

Olga Persson, SKR:s förbundssekreterare
Olga Persson, SKR:s förbundssekreterare

Socialstyrelsen tydliggör jourernas ansvar

Nyheter
Skriv utSkriv ut

2009 publicerade Socialstyrelsen allmänna råd om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld. I juni 2011 kom den kompletterande handboken. 

Vi hoppas att handboken kan hjälpa kommunerna att komma till rätta med brister och godtycklighet i sitt arbete för våldsutsatta kvinnor. Att kommunerna ska ta sitt ansvar och ha handlingplaner och rutiner är något vi har kämpat för länge. Det vi ser nu är resultatet av decennier av hårt feministiskt arbete, där kvinnojourerna varit pionjärer, säger SKR:s förbundssekreterare Olga Persson.

-Handboken är viktig och användbar för oss eftersom en del av vårt arbete i praktiken innebär att utföra socialtjänst, säger Olga Persson.

Kvinnojourerna har två parellella uppdrag. Det ena är att opinionsbilda och sprida kunskap, och det andra att erbjuda stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor och deras barn. Många av dem som får plats på kvinnojourernas boenden kommer via socialtjänsten, och det är denna del av verksamheten som berörs av Socialstyrelsens handbok.

I handboken tydliggörs kommunens ansvar för att kvinnojourens verksamhet håller en hög kvalitet i de fall kvinnan "placeras" via socialtjänsten och också vad som utmärker denna kvalitet.

Till exempel bör ett boende som erbjuds en våldsutsatt kvinna "även ta emot och vara lämplligt för medföljande barn oavsett ålder och kön" (s.87-88). "Det kan inte accepteras att ett barn följer med en våldsutsatt förälder till ett boende utan att barnets eget behov av stöd och hjälp bedöms" (s.90).

Detta går helt i linje med det barnperspektiv som var en av anledningarna till att SKR bildades 1996. Att varje barn som följer med sin mamma till kvinnojouren ska ses som en egen individ med egna behov, önskemål och upplevelser av våldet är en självklar ambition inom SKR. Det är glädjande att handboken är så tydlig med att barn som upplever våld ska betraktas som utsatta för psykisk misshandel, menar Olga Persson.

I handboken anges också att "de som är verksamma på en kvinnojour som drivs av en ideell förening är, i de fall de tillhandahåller insatser enligt socialtjänstlagen på uppdrag av socialnämnden, anmälningsskyldiga" (s.105).

Vi välkomnar tydliga besked om vilket ansvar kvinnojourerna har när de "utför socialtjänst", och en konsekvens bilr att kvinnojourerna måste vara beredda att ge kommunen mer insyn i verksamheten. Kommunerna har det yttersta ansvaret för att våldsutsatta kvinnor och barn som upplevt våld ska få det stöd och skydd de behöver, och då är god samverkan med kvinnojourerna och andra aktörer en förutsättning, säger Olga Persson.

Under hösten kommer SKR att distribuera handboken till alla sina medlemsföreningar och ytterliggare utreda vilka konsekvenser den får för jourernas arbete.

 

kvalitetsutveckling

Kommentarer

Hej Staffan! Tack för din

Hej Staffan!
Tack för din kommentar. Vi har tyvärr inget klart svar på din fråga. Under hösten kommer vi att titta närmare på vad handboken innebär i praktiken för jourernas arbete.

Det vi vet är att Socialtjänsten har det yttersta ansvaret att följa upp eventuell dokumentation. Att föra journal/dokumentera kan göras på många olika sätt och görs redan hos många jourer.

En sak som kan ha betydelse är också att det är kvinnorna som placeras, inte barnen. Barnen är medföljande.

Fråga om dokumentation

Hejsan!

Nu brukar mina kommentarer raderas utan motivering, men jag gör ett sista försök att få en kommentar publicerad.

I Socialstyrelsens riktlinjer kan man även läsa följande: "Genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling som rör enskilda ska dokumenteras (11 kap. 5 § första stycket SoL). Bestämmelserna om dokumentation gäller i tillämpliga delar enskild verksamhet som står under Socialstyrelsens tillsyn 41 (7 kap. 3 § SoL)."

Det innebär väl i praktiken att i de fall som en kvinna av kommunen blivit hänvisad till en kvinnojour, så måste kvinnojouren dokumentera vilka vårdinsatser och vilket stöd som ges till kvinnan och barnen, detta då insatsen lyder under Socialstyrelsens tillsyn?
Detta leder väl i så fall till att jourerna måste föra journaler och dokumentera vad som händer med kvinnorna och barnen på jourerna, om dessa blivit hänvisade dit av kommunen?

Skriv ny kommentar